Αρχική Οικονομια Ιδιωτική Ασφάλιση

Ιδιωτική Ασφάλιση

Οι γκρίζες ζώνες στα ασφαλιστήρια

E-mail

Οι πληροφορίες για νέες παρεμβάσεις στο ασφαλιστικό, αλλά και οι επίσημες εκτιμήσεις για μείωση δραστικά στο μέλλον της αναλογίας εισφορών προς συντάξεων, κύριων και επικουρικών κινούν τον ενδιαφέρον για ιδιωτικές ασφαλίσεις. Η ΕΚΠΟΙΖΩ παραθέτει όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε πριν υπογράψετε ασφαλιστική σύμβαση. Το στάδιο της προσυμβατικής ενημέρωσης είναι πολύ σημαντικό για τον καταναλωτή. Σε αυτό σημαίνοντα ρόλο καλούνται να παίξουν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβούντες, οι οποίοι πρέπει να παρέχουν πλήρη και σαφή ενημέρωση. Ο καταναλωτής συνεπώς χρειάζεται ουσιαστική πληροφόρηση (για το χαρακτήρα και το περιεχόμενο της ασφάλισης) που θα τον βοηθήσει να αποφασίσει και να συγκρίνει σε ποια ασφαλιστική εταιρεία τον συμφέρει να ασφαλιστεί. Προσοχή: ο καταναλωτής πρέπει να λαμβάνει έντυπο πληροφοριών ανάλογο με την ασφαλιστική του ανάγκη. Τι πρέπει να γνωρίζετε αφού υπογράψετε την αίτηση ασφάλισης

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ. Αν δεν συμφωνείτε με το περιεχόμενο του ασφαλιστηρίου το οποίο παρεκκλίνει από αυτά που ζητήσατε στην αίτηση ασφάλισης έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην ασφάλιση μέσα σε ένα μήνα από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου γραπτά στο έντυπο για την άσκηση του αντίστοιχου δικαιώματος, το οποίο θα πρέπει να σας παραδοθεί μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ. Μπορείτε να ακυρώσετε τη σύμβαση αν πάλι αλλάξετε γνώμη ασκώντας το δικαίωμα υπαναχώρησης χωρίς να επικαλεστείτε κάποιο ιδιαίτερο λόγο μέσα σε 14 ημέρες από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Αν η εταιρεία δεν σας έχει αποδεδειγμένα ενημερώσει για το δικαίωμα υπαναχώρησης τότε η προθεσμία επεκτείνεται σε διάστημα δύο μηνών από την καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου.

3. Οι ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ. Ο νόμος, εκτός από τις εξαιρέσεις που προβλέπονται επιτρέπει στις ασφαλιστικές εταιρείες να προβαίνουν και σε άλλες εξαιρέσεις υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Οι εν λόγω εξαιρέσεις θα πρέπει να αναφέρονται στο ασφαλιστήριο, ευκρινώς στην πρώτη σελίδα και όχι στους γενικούς και ειδικούς ασφαλιστικούς όρους. Συμβουλή: να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τις εξαιρέσεις και να ζητάτε πριν από τη σύναψη της σύμβασης ακριβείς πληροφορίες. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν δεν έχει συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν καλύπτουν ασθένειες που αφορούν σε αιτίες προϋπάρχουσες! Η εξαίρεση δεν ισχύει αν ο ασφαλισμένος δικαιολογημένα αγνοούσε τις αιτίες αυτές!

Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής σας σύμβασης, σας προτείνει η εταιρεία ένα νέο συμβόλαιο σε αντικατάσταση του παλαιότερου να είστε πολύ επιφυλακτικοί! Ελέγξτε μήπως με το νέο συμβόλαιο δεν καλύπτονται ασθένειες που καλύπτονταν με το προηγούμενο! Τι πρέπει να ξέρετε:

- Ασφάλιστρα. Αν καθυστερήσετε να καταβάλετε το ασφάλιστρο στη συμφωνηθείσα ημερομηνία (είθισται ένα μήνα μετά από την αναγραφόμενη) η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να σας αποστείλει συστημένη γραπτή επιστολή με την οποία να σας γνωστοποίει ότι αν καθυστερήσετε πλέον του ενός μήνα έχει το δικαίωμα λύσης της σύμβασης.

- Αναπροσαρμογή ασφαλίστρων. Πρόκειται για το γνωστό θέμα των αυξήσεων στα ασφάλιστρα των νοσοκομειακών καλύψεων. Σε αρκετές περιπτώσεις οι αυξήσεις αυτές είναι πολύ υψηλές . Το αποτέλεσμα είναι ο καταναλωτής να αιφνιδιάζεται και να καλείται να καταβάλει ασφάλιστρο που διαμορφώνεται μονομερώς από την ασφαλιστική εταιρεία και το οποίο ο ίδιος δεν είχε υπολογίσει. Σύμφωνα με τη νομοθεσία μας η αναπροσαρμογή του ασφαλίστρου θα πρέπει να γίνεται με βάση κριτήρια που θα εμπεριέχονται στη σύμβαση, θα είναι εύλογα αντικειμενικά και προβλέψιμα για τον καταναλωτή που θα μπορεί να ελέγχει την εγκυρότητα της αύξησης του ασφαλίστρου. Μία πολύ σημαντική απόφαση εξέδωσε ο Άρειος Πάγος (Αρ. 1030/2001) για την προστασία των ασφαλισμένων απέναντι σε αυθαίρετες αυξήσεις στα ασφάλιστρα νοσοκομειακής κάλυψης. Εκρινε καταχρηστικό γενικό όρο που έδινε το δικαίωμα στην ασφαλιστική εταιρεία να αυξάνει κάθε έτος μονομερώς τα ασφάλιστρα νοσοκομειακής κάλυψης. Τον γενικό αυτό όρο χρησιμοποιούσε και χρησιμοποιεί πλήθος ασφαλιστικών εταιρειών. Οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν έχουν πλέον το δικαίωμα να προβαίνουν μονομερώς σε αυξήσεις των ασφαλίστρων νοσοκομειακής κάλυψης. Για να επιτρέπεται η αύξηση θα πρέπει να αναφέρονται στο συμβόλαιο συγκεκριμένα και εύλογα για τους ασφαλισμένους κριτήρια , ώστε η αύξηση να είναι προβλέψιμη, όταν συνάπτουν τα συμβόλαιά τους.

Η ΕΚΠΟΙΖΩ συμβουλεύει: Οι ασφαλισμένοι δικαιούνται να απαιτήσουν την ανάκληση της αύξησης ή εφόσον έχουν καταβάλει να τους επιστραφούν τα ποσά που αντιστοιχούν στις αυθαίρετες αυξήσεις. Με έγγραφη αίτηση - διαμαρτυρία τους.

 

Τι αλλάζει στις ασφάλειες

E-mail

Σε μεγαλύτερη διαφάνεια στους όρους και στα ψιλά γράμματα των συμβολαίων ιδιωτικής ασφάλισης, πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα και στα άτομα με αναπηρία και θέπιση υποχρεώσεων σε όσους απασχολούνται στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης με αυστηρά πρόστιμα και δικαίωμα αποζημίωσης για τους ασφαλιζόμενους στοχεύουν οι διατάξεις που περιλαμβάνονται σε νομοσχέδιο το οποίο κατέθηκε στη Βουλή από το υπουργείο Εργασίας. Τα ασφαλιστικά προϊόντα είναι συχνά τόσο σύνθετα ώστε τις περισσότερες φορές είναι δύσκολη η κατανόηση και η αξιολόγησή τους από τους καταναλωτές, με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να λαμβάνουν τη σωστή απόφαση για την ασφαλιστική τους κάλυψη. Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί περιπτώσεις κατά τις οποίες δημιουργούνταν ανακριβείς εντυπώσεις για το περιεχόμενο των παροχών ασφαλιστικών συμβολαίων προς τους καταναλωτές και καλλιεργούνταν εσφαλμένες προσδοκίες προς τους ασφαλισμένους, με αποτέλεσμα πολλοί να αντιμετωπίζουν προβλήματα κατά τη διάρκεια της ασφάλισης, την εξαγορά ή τη λήξη της, εξαιτίας των ψιλών γραμμάτων που υπήρχαν στους όρους των συμβολαίων ή ακόμα και λόγω της ελλιπούς ενημέρωσης. Για παράδειγμα σε αρκετές περιπτώσεις στις ασφαλίσεις ζωής οι ασφαλισμένοι αγνοούν ότι η σύναψη της ασφάλισης ζωής έχει έξοδα που μειώνουν την παροχή ενώ στις περιπτώσεις συμπληρωματικών ασφαλίσεων ζωής, ιδίως υγείας, οι καταναλωτές πολλές φορές αιφνιδιάζονται από δυσανάλογες αυξήσεις, και μάλιστα σε ευαίσθητες ηλικίες, τις οποίες αν γνώριζαν ότι θα ακολουθούσαν θα είχαν κάνει ενδεχομένως άλλες επιλογές. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο:

* Ισότιμη πρόσβαση ατόμων με αναπηρία στην ιδιωτική ασφάλιση Για πρώτη φορά εισάγεται ρύθμιση που μεριμνά για την ισότιμη πρόσβαση των προσώπων με αναπηρίες στις υπηρεσίες της ιδιωτικής ασφάλισης. Οι ασφαλιστικές εταιρείες συχνά αποφεύγουν τη σύναψη της ασφάλισης με άτομα με αναπηρία εξαιτίας της διάγνωσης της αναπηρίας. Μάλιστα αυτό γίνεται παρά το γεγονός ότι η υφιστάμενη νομοθεσία επιτρέπει την εξαίρεση κάλυψης των ασθενειών που έχουν διαγνωσθεί κατά τον χρόνο σύναψης της ασφάλισης. Με τη νέα ρύθμιση, οι ασφαλιστές υποχρεούνται να διασφαλίζουν στα άτομα με αναπηρίες πρόσβαση στις υπηρεσίες υπό προϋποθέσεις που δεν εισάγουν διακρίσεις. Διαφοροποιήσεις επιτρέπονται μόνο κατ' εξαίρεση ενώ απλουστευμένες προσεγγίσεις δεν επαρκούν. Επίσης διασφαλίζεται, τόσο κατά το προσυμβατικό στάδιο όσο και κατά τη διάρκεια της σύμβασης, ότι η εκτέλεση των υποχρεώσεων ενημέρωσης του ασφαλιστή γίνεται σε μορφή προσβάσιμη για τον λήπτη της ασφάλισης όταν αυτός είναι πρόσωπο με αναπηρία.

*Διαφάνεια και σωστή ενημέρωση - προσυμβατική ενημέρωση Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται διατάξεις οι οποίες προβλέπουν την υποχρέωση του ασφαλιστή να ενημερώνει τον ασφαλιζόμενο τόσο πριν από τη σύναψη της σύμβασης όσο και κατά τη διάρκειά της. Σκοπός τής ενημέρωσης είναι ο κάθε ενδιαφερόμενος να λαμβάνει εμπεριστατωμένη απόφαση και να έχει σε γνώση του όλα τα χαρακτηριστικά του ασφαλιστικού προϊόντος που αγοράζει αλλά και να μπορεί να προβλέψει το εύρος των συμβατικών του υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του. Επιπλέον να μπορεί να συγκρίνει τις ασφαλιστικές παροχές που θα έχει και τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει πριν προχωρήσει στη σύναψη ενός συμβολαίου. Η ενημέρωση αφορά σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του νόμου: το είδος της ασφάλισης, τη διάρκεια της σύμβασης ασφάλισης, το ασφάλιστρο, τον τρόπο και τον χρόνο καταβολής, το ποσό που αντιστοιχεί στην κύρια και σε κάθε συμπληρωματική παροχή, καθώς και κάθε κριτήριο ή δείκτη βάσει του οποίου προσδιορίζονται ή αναπροσαρμόζονται τα ασφάλιστρα (π.χ. φόροι και άλλα τέλη που επιβαρύνουν την ασφάλιση, στοιχεία για το ύψος των εξόδων που έχουν συνυπολογιστεί στο ασφάλιστρο, την εγγυημένη απόδοση του συσσωρευμένου κεφαλαίου, τις συνέπειες καθυστέρησης καταβολής ασφαλίστρου κ.λπ.). Ο ασφαλιστής οφείλει να ενημερώνει για τις αποδόσεις της προηγούμενης πενταετίας ενός ασφαλιστικού προγράμματος ή τις αποδόσεις κατά το διάστημα που ήταν διαθέσιμη η ασφάλιση. Θα πρέπει να γίνεται σαφές ότι οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών αποδόσεων ενώ στις περιπτώσεις μελλοντικών αποδόσεων η πληροφόρηση θα πρέπει να βασίζεται σε παραδοχές που θα τεκμηριώνονται με αντικειμενικά δεδομένα. Μάλιστα στην περίπτωση που οι αποδόσεις παρουσιάζονται σε πίνακες θα πρέπει με σαφήνεια να αναφέρεται εάν είναι βέβαιες ή υποθετικές και δεν θα πρέπει να ενσωματώνονται στο ασφαλιστήριο. Στις περιπτώσεις ασφαλίσεων ζωής που συνδέονται με επενδύσεις, ο ασφαλιστής εκτός των παραπάνω υποχρεώσεών του οφείλει να εκτιμήσει εάν ο ασφαλιζόμενος διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να λαμβάνει επενδυτικές αποφάσεις και να αξιολογεί τους σχετικούς κινδύνους. Μάλιστα εάν κρίνει ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν είναι κατάλληλο για το προφίλ του ασφαλιζόμενου υποχρεούται να τον ενημερώνει εγγράφως, προειδοποιώντας τον για τους ενδεχόμενους κινδύνους. Επιπλέον στις υποχρεώσεις τού ασφαλιστή όταν πρόκειται για ασφαλίσεις ζωής που συνδέονται με επενδύσεις περιλαμβάνεται και η ενημέρωση σχετικά με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του ασφαλιστικού προϊόντος, όπως είναι: η σύνδεση του εφάπαξ ή τμηματικά καταβαλλόμενου ασφαλίστρου με επενδύσεις, τα χαρακτηριστικά και τους κινδύνους τους, η μεταβλητότητα της απόδοσης και ο βαθμός κινδύνου απώλειας του κεφαλαίου, το είδος της επένδυσης και το ποσοστό κατανομής του κεφαλαίου σε διαφορετικά είδη επενδύσεων κ.λπ. Η ενημέρωση θα πρέπει να γίνεται εγγράφως τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο και να περιλαμβάνει:

* Τα ετήσια καταβαλλόμενα ασφάλιστρα και την κατανομή τους.

* Το συσσωρευμένο κεφαλαίο.

* Το ποσό της υπεραπόδοσης.

* Το ποσό της απόδοσης που προήλθε από επανεπενδύσεις.

* Την αξία εξαγοράς και τις επιβαρύνσεις που τη μειώνουν. Παραβίαση των παραπάνω υποχρεώσεων από τον ασφαλιστή ή τον διαμεσολαβούντα στην ασφάλιση δημιουργούν δικαίωμα αποζημίωσης για τον ασφαλιζόμενο.

* Ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια Στην περίπτωση ομαδικών ασφαλίσεων ζωής ή ασθενειών, εκείνος που επιθυμεί την ένταξή του σε ομαδική ασφάλιση δεν αντιμετωπίζεται σήμερα ως ασφαλιζόμενος (συμβαλλόμενος της ασφαλιστικής εταιρείας), καθώς συμβαλλόμενος με τον ασφαλιστή είναι ο τρίτος (π.χ. μια εταιρεία που έχει ασφαλίσει το προσωπικό της) που συμφωνεί την ασφαλιστική σύμβαση, με αποτέλεσμα να μη διασφαλίζονται επαρκώς τα αντίστοιχα δικαιώματα ενημέρωσης. Για τον λόγο αυτό στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται ρύθμιση που ορίζει για τον συμβαλλόμενο τρίτο υποχρεώσεις που αφορούν στην πλήρη ενημέρωση για το περιεχόμενο της ασφαλιστικής σύμβασης προς τους λήπτες της ασφάλισης. Μάλιστα καθιερώνονται υποχρεώσεις του ασφαλιστή για ενημέρωση του λήπτη της ασφάλισης ζωής, ατυχημάτων και ασθενειών κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

* Υπαναχώρηση ασφαλισμένου Αν ο ασφαλιστής δεν έχει παραδώσει στον ασφαλιζόμενο - καταναλωτή τούς ασφαλιστικούς όρους, τότε ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να εναντιωθεί γραπτώς στη σύναψη του ασφαλιστικού συμβολαίου μέσα σε 14 ημέρες από την παράδοση του συμβολαίου. Η προθεσμία αυτή δεν αρχίζει εάν ο ασφαλιστής δεν έχει ενημερώσει τον πελάτη του για το δικαίωμα εναντίωσης γραπτώς ή με ευκρινή σημείωση στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου και εάν δεν έχει χορηγήσει σε αυτόν σε χωριστό έντυπο υπόδειγμα εναντίωσης. Πάντως το δικαίωμα εναντίωσης παύει να ισχύει μετά την παρέλευση δεκαημέρου από την πληρωμή του πρώτου ασφαλίστρου. Το βάρος της απόδειξης των εγγράφων φέρει πάντα ο ασφαλιστής.

 

Ασφάλιστρα με "καπέλλο"

E-mail

Χρηματικά πρόστιμα συνολικού ύψους 2 εκατ.ευρώ επέβαλε η γενική γραμματεία Καταναλωτή σε τρείς μεγάλες πολυεθνικές ασφαλιστικές εταιρείες διότι στη διάρκεια των τελευταίων χρόνων οι ετήσιες αυξήσεις των ασφαλίστρων τους άγγιζαν ή και υπερέβαιναν σε αρκετές περιπτώσεις το 10% ή και 15 %. Από την έρευνα που διεξήγαγε η Διεύθυνση Προστασίας της γενικής γραμματείας Καταναλωτή, ύστερα και από καταγγελίες πολλών καταναλωτών, οι οποίοι κλήθηκαν να καταβάλλουν ιδιαιτέρως αυξημένα ασφάλιστρα, διαπιστώθηκε ότι οι εταιρείες προέβησαν τα τελευταία έτη σε ετήσιες αυξήσεις ασφαλίστρων που άγγιζαν ή και υπερέβαιναν σε αρκετές περιπτώσεις το ποσοστό του 10% ή και 15 %. Οι εταιρείες στήριζαν τις αυξήσεις αυτές σε γενικούς όρους ασφάλισης («ψιλά γράμματα»), οι οποίοι προέβλεπαν τη δυνατότητα μονομερούς αναπροσαρμογής δίχως όμως να την εξαρτούν πράγματι από ειδικά, καθορισμένα στη σύμβαση και εύλογα για τον καταναλωτή κριτήρια, όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Ασφαλιστήρια: Τι θα προσέχετε

E-mail

ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ που ανοίγει η συζήτηση για περιορισμό των ασφαλιστικών παροχών από το κράτος και ιδιαίτερα για αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης με μειώσεις στο ύψος των συντάξεων, πολλοί είναι εκείνοι που σπεύδουν να συνάψουν ιδιωτικά ασφαλιστήρια συμβόλαια προκειμένου να «χτίσουν» ένα μελλοντικό εισόδημα. Οσοι προτίθενται να προχωρήσουν σε μία τέτοια κίνηση πρέπει να λάβουν υπόψη ορισμένες σημαντικές πληροφορίες, προκειμένου να νιώθουν διπλά σίγουροι για την επιλογή τους αυτή.

* Ασφάλιστρα: Το ύψος των ασφαλίστρων, πρέπει να βρίσκονται σε αντιστοιχία με τα εισοδήματα του υποψήφιου ασφαλισμένου. Και αυτό γιατί έχει παρατηρηθεί ότι ενώ πολλοί ξεκινούν «δυναμικά» τα πρώτα χρόνια καταβάλλοντας σημαντικά ποσά για το σκοπό αυτό, στη συνέχεια δεν έχουν τις οικονομικές αντοχές να υποστηρίξουν την επένδυσή τους με αποτέλεσμα στο τέλος να «σπάνε» τα συμβόλαιά τους. Μάλιστα, όσοι διακόπτουν τα συμβόλαια μέσα στην πρώτη τριετία δεν παίρνουν σχεδόν τίποτα πίσω από τα χρήματα που έχουν καταβάλει (καθώς αυτά έχουν κατευθυνθεί σε προμήθειες και έξοδα του συμβολαίου), ενώ σχεδόν πάντα χάνουν μέρος των χρημάτων τους όσοι τα «σπάνε» στο πρώτο μισό της συνολικής τους διάρκειας.

* Εγγυημένη απόδοση: Αυτή υπολογίζεται με το λεγόμενο τεχνικό επιτόκιο το οποίο είναι κοινό για όλες τις εταιρείες και καθορίζεται στο 3,5%. Σήμερα, όμως, στην ελληνική ασφαλιστική αγορά υπάρχουν εταιρείες που εμφανίζουν μεταξύ τους μεγάλες αποκλίσεις στις εγγυημένες αποδόσεις σε συμβόλαια, με κοινά όλα τα υπόλοιπα βασικά χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, σε έναν τριαντάχρονο που θέλει να αποταμιεύει 600 ευρώ το χρόνο επί 35 χρόνια (χωρίς αναπροσαρμογή ασφαλίστρου), μια εταιρεία προσφέρει στη λήξη εγγυημένη απόδοση 40.140 ευρώ (υπολογισμένη με το 3,5%), μια άλλη 31.600 ευρώ και μια τρίτη μόλις 26.000 ευρώ! Οι αποκλίσεις αυτές οφείλονται στη λεγόμενη «τιμολόγηση» των προϊόντων από τις ίδιες τις εταιρείες και το πώς υπολογίζει η καθεμία τα κέρδη. Από το 1996, κάθε εταιρεία είναι ελεύθερη να καθορίζει ποια είναι τα ετήσια έξοδά της, ποιες οι προμήθειες κ.ο.κ. Οπως αναφέρθηκε και παραπάνω, όλες παρακρατούν τα τρία πρώτα χρόνια σημαντικά ποσά από τα ασφάλιστρα για να καλύψουν αυτά τα έξοδα. Τα στοιχεία, όμως, δείχνουν ότι κάποιες εταιρείες στα «κρυφά» κρατούν αμοιβές και τα επόμενα χρόνια.

* Αξιόπιστη εταιρεία: Τα «λουκέτα» ασφαλιστικών εταιρειών από τον κλάδο ζωής έδειξαν ότι υπάρχει ο κίνδυνος να μείνουν στον «αέρα» οι πελάτες μίας εταιρείας. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των ασφαλισμένων της Aspis, που εδώ και δύο χρόνια «ψάχνουν» τα 500 εκατ. ευρώ που είχαν επενδύσει στην εταιρεία. Πρόσφατα, νομοθετήθηκε η σύσταση Εγγυητικού Κεφαλαίου που θα καλύπτει ασφαλισμένους από «κανόνια» στον κλάδο ζωής. Ωστόσο, μέχρι αυτό να λειτουργήσει από τις εισφορές των υγιών εταιρειών και από τις εγγυήσεις του Δημοσίου, θα πάρει καιρό. Γι' αυτό, οι υποψήφιοι πελάτες πρέπει να είναι προσεχτικοί στην επιλογή της εταιρείας που θα εμπιστευτούν τα λεφτά τους.

 

Μισθοί-συντάξεις: Το μεγάλο μαχαίρι

E-mail

Oι μειώσεις στις συντάξεις (κύριες και επικουρικές) αλλά και στους μισθούς, με αλλαγές στις επιχειρησιακές συμβάσεις και στο καθεστώς της επέκτασης των κλαδικών που ζήτησε την τελευταία στιγμή (την Παρασκευή) η τρόικα, «κλειδώνουν» σήμερα σε συνάντηση του υπουργού Eργασίας και Kοινωνικής Aσφάλισης Γ. Kουτρουμάνη με τους επικεφαλής του κλιμακίου του ΔNT, της E.E. και της EKT.

Tα «έξτρα» μέτρα θα νομοθετηθούν άμεσα και θα ισχύσουν από το Nοέμβριο, μειώνοντας τις δαπάνες για τις παροχές των ταμείων που αδυνατεί να «καλύπτει» ο κρατικός προϋπολογισμός, αλλά και το κόστος εργασίας στις επιχειρήσεις όπου δεν υπάρχει επιχειρησιακό σωματείο. Tα νέα μέτρα προβλέπουν:

1. Γενική μείωση των κύριων συντάξεων κατά 40% για το τμήμα πάνω από τα 1.000 ευρώ για όσους είναι κάτω των 55 ετών και κατά 20% για το ποσό πάνω από τα 1.200 ευρώ για τους πάνω από 55 ετών. Oι μειώσεις αυτές θα γίνουν επιπλέον των περικοπών που ήδη επιβάλλονται (δύο εισφορές τύπου ΛAΦKA για τις συντάξεις πάνω από 1.400 ευρώ και πάνω από τα 1.700 ευρώ για όσους είναι κάτω των 60 ετών).

2. Mείωση των επικουρικών συντάξεων κατά 15% έως 30% στα ελλειμματικά ταμεία που φέτος εμφανίζουν ταμειακό έλλειμμα 750 εκατ. ευρώ. Oι μειώσεις θα είναι επιπλέον των περικοπών που ήδη γίνονται κάθε μήνα από την παρακράτηση της εισφοράς τύπου ΛAΦKA, ενώ από 1/1/2012 θα επανακαθοριστούν, με βάση τις οικονομικές δυνατότητες των επικουρικών ταμείων, τα ποσοστά αναπλήρωσης έτσι ώστε καμιά νέα επικουρική ελλειμματικού ταμείου να μην ξεπερνά το 20% του συντάξιμου μισθού (αντί του 45% - 65% σήμερα).

3. Mείωση των εφάπαξ από 20% (στο Δημόσιο) έως 30% (στα ταμεία πρόνοιας ΔEKO και άλλων κλάδων που εμφανίζουν ελλείμματα).

4. Mείωση κατά 120.000 άτομα των ασφαλισμένων στα βαρέα και ανθυγιεινά που θα έχουν δικαίωμα πρόωρης συνταξιοδότησης, δηλαδή να συνταξιοδοτούνται πέντε χρόνια νωρίτερα σε σχέση με τα γενικά όρια των 65 και 60 ετών (αυτή την εβδομάδα δίνεται στη δημοσιότητα η νέα μικρότερη λίστα).

Στο πακέτο των νέων μέτρων περιλαμβάνεται και η υποβοήθηση των μειώσεων των μισθών σε επιχειρησιακό επίπεδο (από Eνώσεις Προσώπων, όπου δεν υπάρχει σωματείο και χωρίς τον προηγούμενο κοινωνικό έλεγχο από το Σώμα Eπιθεώρησης Eργασίας) με ταυτόχρονο περιορισμό της επέκτασης των κλαδικών και ομοιο-επαγγελματικών συμβάσεων στα μη μέλη των οργανώσεων (οι συμβάσεις δεν επεκτείνονται μόνο σε όσες επιχειρήσεις έχουν υπογραφεί ειδικές επιχειρησιακές συμβάσεις). H τρόικα, , ζητά:

-Να επαναπροσδιοριστούν τα κριτήρια με βάση τα οποία θα νομιμοποιούνται οι οργανώσεις να ζητούν την επέκταση όσων συνομολογούν για τους μισθούς, δηλαδή την επέκταση των συλλογικών συμβάσεων.

-Να καταργηθεί η αναδρομική εφαρμογή όσων συμβάσεων επεκτείνονται με καθυστέρηση πολλών μηνών. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα επιβαρύνονται οι επιχειρήσεις με την καταβολή των αναδρομικά.

 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Έξυπνες Business

Βρείτε μας στα Κοινωνικά Δίκτυα

Facebook Page: 173333942708909 Twitter: investnewsgr

Εγγραφή στο Newsletter

Ψηφοφορία

Είναι η κατάλληλη ώρα για να επενδύσετε σε μετοχές;
 

Οικονομία


Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Οικιακά Oικονομικά


Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Διεθνείς Αγορές

Any data to show

Μικρές Επιχειρήσεις


Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Έξυπνες Συμφωνίες


Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109