Αρχική Οικονομια Δάνεια & Καταθέσεις

Δάνεια & Καταθέσεις

ΟΔΗΓΟΣ: Καταθέσεις προθεσμίας

E-mail

Οι καταθέσεις προθεσμίας είναι μία εναλλακτική λύση για όσους έχουν κεφάλαιο και δεν έχουν την άμεση ανάγκη του. Ειδικότερα οι τράπεζες έχουν τις εξής προσφορές στις καταθέσεις προθεσμίας.

Η Εθνική Τράπεζα λάνσαρε τον 18μηνο λογαριασμό «Δώρο Εθνικής», στον οποίο το επιτόκιο διπλασιάζεται τους μήνες Απρίλιο, Αύγουστο και Δεκέμβριο. Το ελάχιστο ποσό κατάθεσης είναι 20.000 ευρώ.

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων έχει επιτόκιο 4,45% στην 12μηνη κατάθεση προθεσμίας για ποσά από 5.000 ευρώ -100.000 ευρώ (στο 3,25% το επιτόκιο 1 μήνα).

Η Τράπεζα Πειραιώς στην κατάθεση 3ετίας «με το παραπάνω» προσφέρει επιτόκιο 3% τον πρώτο χρόνο, 4% τον δεύτερο και 5% τον τρίτο χρόνο (για ποσά από 5.000 ευρώ). Η Eurobank στην κατάθεση Step up αυξάνει σταδιακά το επιτόκιο το οποίο διαμορφώνεται στο επίπεδο του 3%.

Στην Alpha Bank ο λογαριασμός Alpha Μηνιαία πρόοδος 18 μηνών Extra, προσφέρει τελική απόδοση 3,5%. Το ελάχιστο ποσό κατάθεσης είναι 100.000 ευρώ και ξεκινά με επιτόκιο 2,4% το οποίο αυξάνεται κάθε μήνα και ειδικά τον 4ο, 8ο, 12ο και 16ο μήνα της κατάθεσης διαμορφώνεται στο 5,1%, 5,5%, 5,9% και 6,6% αντίστοιχα. Ο 12μηνος λογαριασμός προθεσμίας για ποσά από 30.000 ευρώ δίνει ετήσια απόδοση 3,10%.

Η Τράπεζα Κύπρου στην κατάθεση 3 plus 3 για ποσά από 30.000 ευρώ δίνει το πρώτο τρίμηνο επιτόκιο 1,5% και το δεύτερο τρίμηνο 4,5% (επιτόκιο 6μήνου 3%)

Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο στην 15μηνη κατάθεση προθεσμίας Ανεβαίνω αυξάνει κάθε μήνα το επιτόκιο που ξεκινά από το 1,4% και καταλήγει στο 6%.

Η Attica Bank στον λογαριασμό Attica Plus προσφέρει επιτόκιο 4,27% για ποσό 20.000 ευρώ και 4% στον Attica Προθεσμία διάρκειας 1, 2 ή 3 μηνών (ελάχιστο ποσό 30.000 ευρώ).

Η Emporiki Bank στην προθεσμιακή κατάθεση ΥΠΕΡέχω προσφέρει επιτόκιο 5% (το ελάχιστο ποσό στην 12μηνη είναι τα 50.000 ευρώ και στην 18μηνη τα 20.000 ευρώ με μέγιστο τα 300.000 ευρώ).

Η FBBank στην κατάθεση προθεσμίας Plus Bonus διάρκειας 4 τριμήνων για ποσά από 20.000 ευρώ προσφέρει συνολική ετήσια απόδοση 5,7%. Επιτόκιο 4,5% για κάθε τρίμηνο και επιπλέον τόκους 91 ημερών στο τέλος του 4ου τρίμηνου.

Η Marfin Egnatia Bank προσφέρει στην 12μηνη κατάθεση προθεσμίας επιτόκιο 3,75%. Η Αγροτική Τράπεζα στον λογαριασμό Προοδεύω αυξάνει το επιτόκιο από το 1,5% στο 2,4% και στον λογαριασμό

ΑΤΕ Διπλασιάζω από το 1,85% στο 3,7%.

Η Millennium εξακολουθεί να προσφέρει την 10μηνη προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο που φτάνει στο 10% τον τελευταίο μήνα. Η Ελληνική Τράπεζα στην κατάθεση προθεσμίας με προειδοποίηση 35 ημερών δίνει επιτόκιο 2,75%.

Η Geniki στον λογαριασμό extra αποταμίευση -με την προϋπόθεση ότι θα γίνεται μέσω πάγιας εντολής κατάθεση τουλάχιστον 50 ευρώ το μήνα- προσφέρει επιτόκιο 5%.

 

ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗ: Πως θα γίνει η ρύθμιση

E-mail

Αρχίζει από την , 4 Ιανουαρίου 2011, η εφαρμογή του νόμου «για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων». Οι υπερχρεωμένοι πολίτες, καταναλωτές και επαγγελματίες, οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένη μόνιμη αδυναμία να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους, μπορούν πλέον να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη και να επιτύχουν τη ρύθμιση, με βάση τις πραγματικές τους δυνατότητες, ενός μέρους των χρεών τους για τέσσερα έτη και, εφόσον ανταποκριθούν στη ρύθμιση, να απαλλαγούν από το υπόλοιπο των χρεών τους.

Η σχετική αίτηση για ρύθμιση των οφειλών μπορεί να κατατίθεται από 4.1.2011 στο Ειρηνοδικείο του τόπου όπου κατοικεί ο υπερχρεωμένος και ευρισκόμενος σε μόνιμη αδυναμία να ανταποκριθεί σε ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις. Σε ρύθμιση υπάγονται τόσο οι οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, όσο και αυτές που ακόμη εξυπηρετούνται. Απαραίτητη προϋπόθεση για την προσφυγή στο δικαστήριο είναι να έχει πραγματοποιηθεί κατά το τελευταίο εξάμηνο πριν από την υποβολή της αίτησης στο δικαστήριο προσπάθεια επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού με τους πιστωτές και να έχει αυτή αποτύχει. Όπως είναι γνωστό, οι διατάξεις του νόμου για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό έχουν τεθεί σε εφαρμογή ήδη από την 1η Σεπτεμβρίου 2010.

Σε αυτή τη φάση, η ρύθμιση των οφειλών των φυσικών προσώπων που έχουν περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής δεν εξαρτάται από την προθυμία ή τη σύμφωνη γνώμη των πιστωτών ή πιστωτικών ιδρυμάτων. Οι κινήσεις που πρέπει να κάνει ο οφειλέτης είναι: Κατάθεση αίτησης ενώπιον του Ειρηνοδικείου η οποία πρέπει να περιέχει:

α) έκθεση της μόνιμης αδυναμίας του οφειλέτη να πληρώσει ληξιπρόθεσμες οφειλές,

β) κατάσταση της περιουσίας του και των πάσης φύσεως εισοδημάτων του ίδιου και της συζύγου του,

γ) κατάσταση των πιστωτών και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και

δ) σχέδιο διευθέτησης οφειλών, που να λαμβάνει υπόψη με εύλογο τρόπο και σε συσχέτιση τα συμφέροντα των πιστωτών και την περιουσία, τα εισοδήματα και την οικογενειακή κατάσταση του οφειλέτη.

Με την αίτηση ή το αργότερο εντός μηνός από την υποβολή της, ο οφειλέτης πρέπει να προσκομίσει τη βεβαίωση για την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού, υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα των στοιχείων που δηλώνει και τα πάσης φύσεως έγγραφα που αποδεικνύουν τις οφειλές του. Στο Ειρηνοδικείο γίνεται μία νέα προσπάθεια συμβιβασμού και, σε περίπτωση αποτυχίας αυτής, τότε προχωρά η εξέταση από το δικαστήριο .

Συγκεκριμένα, σε ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης στο δικαστήριο, ο οφειλέτης επιδίδει στους πιστωτές του την αίτηση με τον προσδιορισμό δικασίμου, την κατάσταση της υπάρχουσας περιουσίας και των εισοδημάτων του και το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών. Οι πιστωτές καλούνται να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους και να δηλώσουν αν συμφωνούν ή όχι στο σχέδιο εντός δύο μηνών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση που δεν επέρχεται συμφωνία και εντός 15 ημερών από την πάροδο του διμήνου, ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει τροποποιημένο σχέδιο, στο οποίο οι πιστωτές οφείλουν να απαντήσουν εντός των επόμενων είκοσι ημερών. Εφόσον οι πιστωτές δεν πάρουν θέση επί του σχεδίου εντός των προθεσμιών, τεκμαίρεται ότι αποδέχονται το σχέδιο. Ο δικαστικός συμβιβασμός μπορεί να επιτευχθεί και αν δεν συμφωνούν όλοι οι πιστωτές. Αρκεί να συμφωνούν οι πιστωτές με το ήμισυ τουλάχιστον του συνολικού ποσού των απαιτήσεων. Προϋπόθεση να συμφωνούν οι πιστωτές που έχουν εξασφαλισμένες απαιτήσεις.

Εφόσον δεν επιτευχθεί δικαστικός συμβιβασμός, σύμφωνα με τα παραπάνω, ακολουθεί, στη δικάσιμο που έχει οριστεί, η συζήτηση της αίτησης, κατά την οποία το δικαστήριο ελέγχει τη συνδρομή των προϋποθέσεων για τη ρύθμιση των χρεών και ιδίως εάν υπάρχει μόνιμη αδυναμία για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Εφόσον υφίστανται οι προϋποθέσεις, το δικαστήριο εκδίδει απόφαση, με την οποία υποχρεώνει τον οφειλέτη να καταβάλει μηνιαίως το ποσό που αυτό καθορίζει για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών. Το ύψος των μηνιαίων καταβολών καθορίζεται από το δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη τα εισοδήματα του οφειλέτη, τη δυνατότητα συνεισφοράς του συζύγου και σταθμίζοντας αυτά με τις βιοτικές ανάγκες του ιδίου και των προστατευόμενων μελών της οικογενείας του. Εφόσον παρέλθουν τα τέσσερα έτη και έχει τηρήσει ο οφειλέτης τις υποχρεώσεις του, επέρχεται απαλλαγή από το υπόλοιπο των χρεών.

Σε περίπτωση ρύθμισης οφειλών διατάσσεται η ρευστοποίηση της ακίνητης περιουσίας, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο για την ικανοποίηση των πιστωτών. Ο οφειλέτης, όμως, μπορεί να εξαιρέσει από τη ρευστοποίηση και να «σώσει» την πρώτη ή την μοναδική του κατοικία. Στην περίπτωση αυτή, αναλαμβάνει να εξοφλήσει ένα πρόσθετο μέρος των χρεών που ανέρχεται μέχρι το 85% της εμπορικής αξίας της σε χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι έτη και με το ευνοϊκό επιτόκιο ενός στεγαστικού δανείου. Μετά την κατάθεση της αίτησης ο οφειλέτης μπορεί να ζητήσει, με τη διαδικασία των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, την παύση των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης (πλειστηριασμού) που βρίσκονται σε εξέλιξη ή με τα οποία απειλείται ο οφειλέτης. Για την αναστολή αρκεί να πιθανολογηθεί η ευδοκίμηση της αίτησης για ρύθμιση των χρεών. Πάντως, ειδικά για την περίπτωση της κύριας ή μοναδικής κατοικίας του οφειλέτη προβλέπεται η απαγόρευση των πλειστηριασμών έως την 03.02.2011, η οποία προθεσμία θα παραταθεί έως την 30.06.2011 με τροπολογία που θα κατατεθεί στη Βουλή.

 

Επιτόκια δανείων : "ψήνονται" αυξήσεις

E-mail

Αύξηση των επιτοκίων σε όλα τα δάνεια προβλέπουν για το 2011 οι τραπεζίτες , που προτείνουν μετατροπή των δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου σε σταθερής διάρκειας.

Τι σημαίνει αυτό; Σήμερα στα περισσότερα δάνεια χρησιμοποιείται ένα επιτόκιο αναφορά (euribor, EKT ) στο οποίο επιβάλλεται ένα περιθώριο. Το επιτόκιο των δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο αλλάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα (προβλέπονται στην δανειακή σύμβαση) . Η αύξηση των σημείων αναφοράς θα έχει ως επίπτωση την αύξηση των επιτοκίων. Φυσικά οι τράπεζες προχωρούσαν σε αύξηση του κόστους χρήματος αυξάνοντας το περιθώριο κέρδους. Το 2010 στα στεγαστικά δάνεια η αύξηση του περιθωρίου και του euribor είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθεί το επιτόκιο κατά τουλάχιστον 1,5 μονάδα και να διαμορφωθεί στο 4,5% έως 5,20% από 3,30% έως 4% πέρυσι στις αρχές του 2010. Στην καταναλωτική πίστη η αύξηση στα επιτόκια ήταν αμυδρή και αυτό διότι υπάρχει ελάχιστη ζήτηση γι’ αυτή την κατηγορία δανείων. . Σημειώνεται ότι η επιβάρυνση αυτή από την άνοδο του διατραπεζικού επιτοκίου δεν αφορά μόνο τις νέες εκταμιεύσεις δανείων, αλλά όλα τα τρέχοντα δάνεια τα οποία είναι συνδεδεμένα με το επιτόκιο euribor. Και αυτό διότι οι τράπεζες εδώ και έναν χρόνο τις νέες χορηγήσεις τους τις έδιναν με επιτόκιο euribor και όχι με το βασικό της ΕΚΤ που ήταν η μέχρι τότε πρακτική.

Σήμερα, τα δάνεια με σταθερά επιτόκια είναι σημαντικά υψηλότερα από εκείνα με κυμαινόμενο επιτόκιο . Το επιχείρημα των τραπεζών είναι ότι και για αυτές το χρήμα που χορηγείται με «κλεισμένο» επιτόκιο έχει μεγαλύτερο κόστος.

Ηδη, οι μεγάλες τράπεζες επεξεργάζονται σενάρια εκτίναξης των επισφαλειών στο 12% από 9% σήμερα, γεγονός που θα δημιουργήσει πολλαπλάσια χρέη, ιδιωτών και επιχειρηματιών, τα οποία μπορεί να φθάσουν για το 2011 πάνω από 35 δισ. ευρώ από μόλις 11 δισεκατομμύρια που ήταν πριν από ενάμιση χρόνο.

 

Οι τράπεζες πρέπει

E-mail

Τις περισσότερες φορές οι καταναλωτές που ζητούν δάνειο από μία τράπεζα δεν ξέρουν τις υποχρεώσεις που έχουν τα πιστωτικά ιδρύματα ως προς την ενημέρωση των υποψήφιων πελατών τους. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις υποχρεώσεις των τραπεζών και την πληροφόρηση και το παρουσιάζουμε:

• Κυμαινόμενο επιτόκιο Στις συμβάσεις δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο προσδιορίζεται το επιτόκιο αναφοράς που αποτελεί το δείκτη μεταβολής του συμβατικού επιτοκίου, όπως παρεμβατικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Εuribor, απόδοση ομολόγων, βραχυπρόθεσμων τίτλων κ.λπ. Επίσης, στη σύμβαση καθορίζεται ο τρόπος προσαρμογής του συμβατικού επιτοκίου ως εξής:

i) ως ανώτατο πολλαπλάσιο της εκάστοτε μεταβολής του επιτοκίου αναφοράς, ή

ii) ως το εκάστοτε προκύπτον άθροισμα του ύψους του επιτοκίου αναφοράς πλέον ενός περιθωρίου καθοριζόμενου μέχρι ενός ανώτατου ορίου.

• Στο ύψος του επιτοκίου που αναγράφεται για κάθε κατηγορία δεν περιλαμβάνεται η προβλεπόμενη εισφορά του ν.128/75 (0,6% για τα καταναλωτικά δάνεια, 0,12% για τα στεγαστικά δάνεια).

• Κατά τον υπολογισμό του Συνολικού Ετήσιου Πραγματικού Ποσοστού Επιβάρυνσης- ΣΕΠΠΕ, προσδιορίζεται το συνολικό κόστος της πίστωσης για τον καταναλωτή, το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο όλων των επιβαρύνσεων, συμπεριλαμβανομένων των τόκων και των λοιπών εξόδων.

• Η κατηγορία των προσωπικών δανείων αφορά δάνεια ορισμένης διάρκειας για κάλυψη προσωπικών αναγκών.

• Η κατηγορία των ανοικτών δανείων περιλαμβάνει χορηγήσεις με τη μορφή ανακυκλούμενης πίστωσης που προσδιορίζεται μέχρις ενός ανωτάτου ορίου και ο συναλλασσόμενος έχει τη δυνατότητα τμηματικών αναλήψεων.

• Η στεγαστική πίστη αναφέρεται σε δάνεια ύψους €100.000 για αγορά ακινήτου και αφορά την περίπτωση χρηματοδότησης του ακινήτου κατά ποσοστό 80%.

•Για τα επιτόκια των πιστωτικών καρτών, ως αντιπροσωπευτική λαμβάνεται η πιστωτική κάρτα κατηγορίας «Classic». • Για τα επιτόκια ανοικτών δανείων, ως αντιπροσωπευτική κατηγορία λαμβάνεται δάνειο πιστωτικού ορίου €6.000.

• Για τα επιτόκια καταναλωτικών δανείων με εξασφάλιση, ως αντιπροσωπευτική κατηγορία λαμβάνεται δάνειο για αγορά αυτοκινήτου, ύψους €15.000 και διάρκειας 4 ετών.

• Για τα επιτόκια καταναλωτικών δανείων χωρίς εξασφάλιση, ως αντιπροσωπευτική κατηγορία λαμβάνεται το προσωπικό δάνειο, ύψους €6.000 και διάρκειας 3 ετών.

• Για τα έξοδα δανείων στεγαστικής πίστης, ως αντιπροσωπευτικό παράδειγμα λαμβάνεται δάνειο ύψους €100.000. .

 

Επικίνδυνα δάνεια

E-mail

Πέντε επικίνδυνα δάνεια Αν υπάρχει κάτι που έχουμε μάθει από τότε που ξέσπασε η κρίση είναι , ότι οι τράπεζες δεν χαρίζουν λεφτά και ότι όλοι θα πρέπει να εξετάζουν προσεκτικά τον τύπο του δανείου που θα επιλέξουν . Ο τύπος των ενυπόθηκων δανείων που θα επιλέξετε μπορεί να σημαίνει τη διαφορά μεταξύ του να χάσετε το σπίτι και μίας ήρεμης ζωής..

Τι κάνει το δάνειο Επικίνδυνο

Εξαιτίας της στεγαστικής κρίσης, πολλοί από εμάς έχουμε σκεφτεί ότι ορισμένοι τύποι δανείου είναι επικίνδυνοι για τον δανειολήπτη. Όμως οι ειδικοί λένε ότι επικίνδυνο δάνειο είναι εκείνο που δεν παρέχει την δυνατότητα αποπληρωμής στον οφειλέτη . Στην πραγματικότητα, ακόμη και δάνεια σταθερού επιτοκίου μπορεί να είναι επιζήμια για τους δανειολήπτες. Ας δούμε λοιπόν ποιοι και γιατί είναι επικίνδυνοι ορισμένοι τύποι δανείου.

1. Δάνεια 40 ετών με σταθερό επιτόκιο. Οι οφειλέτες με σταθερό επιτόκιο μπορεί να αισθάνονται ασφαλείς αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι η πιο συμφέρουσα επιλογή.. Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να αγοράσετε ένα σπίτι 200.000 ευρώ με 10% προκαταβολή. Το ποσό που θα χρειαστεί να δανειστείτε είναι 180 χιλιάδες ευρώ . Στην πραγματικότητα θα διαπιστώσετε ότι η επιμήκυνση του χρέους σε συνδυασμό με τον χρόνο οδηγεί σε υψηλότερο επιτόκιο και επομένως σε μεγαλύτερη επιβάρυνση. Αυτό σημαίνει ότι θα πληρώσετε ένα σημαντικό ποσό επιπλέον πληρωμής. Πρόκειται για χρήματα που θα μπορούσατε να τα διαθέσετε κάπου αλλού πχ στις σπουδές των παιδιών σας . Σε τελευταία ανάλυση θα μπορούσατε να ησυχάσετε πιο γρήγορα από τον βραχνά της δόσης του δανείου.

2. Δάνεια με σταθερό επιτόκιο για κάποιο χρονικό διάστημα Πρόκειται για δάνεια με σταθερό επιτόκιο για μια αρχική περίοδο που μπορεί να κυμαίνεται από έξι μήνες έως 10 έτη. Αυτό το αρχικό επιτόκιο, είναι συχνά χαμηλότερο από το επιτόκιο για ένα δάνειο 15 ή 30 χρόνων σταθερού. επιτοκίου . Μετά την αρχική περίοδο, όμως το επιτόκιο προσαρμόζεται περιοδικά πχ μία φορά το χρόνο, μία φορά κάθε έξι μήνες ή ακόμα και μία φορά το μήνα. Τι σημαίνει αυτό; Ότι αναλαμβάνετε ένα «κίνδυνο επιτοκίου». Ο κίνδυνος επιτοκίου σημαίνει σε απλά λόγια ότι , εάν τα επιτόκια αυξηθούν, οι μηνιαίες πληρωμές θα μεγαλώσουν και αυτό , σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να οδηγήσει σε αδιέξοδο. Το στοιχείο του απρόβλεπτου είναι ένα πρόβλημα για πολλούς ανθρώπους και ειδικά για εκείνους με ένα σταθερό εισόδημα. Θα πουν κάποιοι: και αν τα επιτόκια πέσουν; Αυτό δεν είναι δυνατόν γιατί βρισκόμαστε σήμερα στα χαμηλότερα ιστορικά επίπεδα και έρχεται…

3. Δάνεια με την πληρωμή μόνο τόκων Στεγαστικά στα οποία ο δανειολήπτης για ένα μεγάλο διάστημα πληρώνει μόνο τους τόκους και έτσι εξασφαλίζει χαμηλότερη δόση. Το μειονέκτημα είναι ότι το πραγματικό επιτόκιο τείνει να είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο που θα πλήρωναν για ένα συμβατικό επιτόκιο στεγαστικών δανείων . Επιπλέον είναι επικίνδυνο για τους παρακάτω λόγους:

• Δεν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά τις σημαντικά υψηλότερες μηνιαίες πληρωμές όταν η περίοδος λήξει αφού στους τόκους θα προστεθεί το κεφάλαιο.

• Δεν μπορείτε να αναχρηματοδοτήσετε εύκολα.

• Δεν μπορείτε να πουλήσετε εύκολα σε κατάσταση πτωτικής αγοράς.

Κάποιο από αυτά τα προβλήματα θα μπορούσαν να σας κάνουν να χάσετε το σπίτι σας (κακό σενάριο) ή σε ένα ελαφρώς λιγότερο κακό σενάριο, το δάνειο θα μπορούσε απλά να σας κοστίσει πολύ περισσότερο.

4. Σύνθετα δάνεια. Υπάρχουν δάνειο που το επιτόκιο δεν είναι σταθερό, αλλά μπορεί να πάει πάνω ή κάτω με βάση τα επιτόκια της αγοράς. Για παράδειγμα ο δανειολήπτης πληρώνει μόνο τον τόκο, με σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα πέντε έτη. Στη συνέχεια, για τα επόμενα πέντε χρόνια, ο οφειλέτης εξακολουθεί να καταβάλει τόκους μόνο, αλλά το επιτόκιο προσαρμόζεται ετησίως με βάση τα επιτόκια της αγοράς, πράγμα που σημαίνει ότι το επιτόκιο του δανειολήπτη μπορεί να πάει πάνω ή κάτω. Στη συνέχεια, για το υπόλοιπο χρόνο ζωής του δανείου, ο δανειολήπτης θα επιστρέψει σε ένα προκαθορισμένο ποσό κεφαλαίου κάθε μήνα, συν τους τόκους κάθε μήνα με επιτόκιο που αλλάζει. Πολλοί άνθρωποι απλά δεν έχουν την οικονομική ή την συναισθηματική ικανότητα για να αντέξουν την αβεβαιότητα

5. Χαμηλή προκαταβολή Φαίνεται περιορισμένου κινδύνου αλλά το πρόβλημα ξεκινά όταν οι τιμές των κατοικιών να πέσουν , οπότε πολύ δύσκολα θα πουλήσετε ή θα αναχρηματοδοτήσετε το δάνειο.

 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/investne/public_html/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Έξυπνες Business

Βρείτε μας στα Κοινωνικά Δίκτυα

Facebook Page: 173333942708909 Twitter: investnewsgr

Εγγραφή στο Newsletter

Ψηφοφορία

Είναι η κατάλληλη ώρα για να επενδύσετε σε μετοχές;
 

Οικονομία


Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Οικιακά Oικονομικά


Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Διεθνείς Αγορές

Any data to show

Μικρές Επιχειρήσεις


Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Έξυπνες Συμφωνίες


Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/investne/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109